Leveringsvoorwaarden ABC
Energie.

Artikel 1

Algemeen

1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:

A. ABC Energie te Capelle aan den IJssel

B. Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting,
instelling, organisatie of bedrijf die een Overeenkomst met ABC Energie
sluit inzake de koop, levering, en eventueel installatie van het
product.

C. Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord
inclusief onder andere omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, bekabeling,
montagemateriaal, montage en installatie zoals gespecificeerd in de
Overeenkomst.

D. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ABC Energie
en Koper tot koop van het Product en eventuele installatie ervan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken
deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van ABC Energie.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2

Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van ABC Energie zijn
vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de
door ABC Energie aan Koper toegezonden Overeenkomst
schriftelijk (post, mail,) bevestigd is door Koper.

Artikel 3

Prijs

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald
zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de
Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een
verhoging heeft ondergaan, is ABC Energie gerechtigd om de
overeen gekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 De Koper is gerechtigd om per aangetekende brief de
overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een
verhoging zoals bedoeld in artikel 3.2.

Artikel 4

Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het Product geschiedt op het door Koper
opgegeven adres, waarbij ABC Energie streeft naar een
leveringstermijn van uiterlijk vijf maanden nadat ABC Energie de
Overeenkomst is aangegaan.

4.2 ABC Energie of een door haar
aangewezen installateur zal de Koper telefonisch of per e-mail benaderen voor
het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele
installatie.

4.3 Indien ABC Energie niet tijdig levert,
zal Koper ABC Energie in gebreke stellen en een redelijke
termijn stellen voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij
betaling.

4.5 Na levering blijft ABC Energie eigenaar
van geleverde zaken zolang Koper:

A. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige
overeenkomsten;

B. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit
zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

C. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft
voldaan.

4.6 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

4.7 Nadat ABC Energie zijn
eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen.
Koper staat ABC Energie toe de plaats te betreden waar deze
zaken zich bevinden en stelt in de gelegenheid de installatie te kunnen
verwijderen.

4.8 Als ABC Energie geen beroep kan doen
op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of
nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan ABC Energie
te verpanden.

Artikel 5

Betaling

5.1 Alle bedragen die Koper aan ABC Energie verschuldigd
is op grond van de levering en installatie van het Product, brengt ABC Energie
aan Koper in rekening door middel van een factuur.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de
factuur te zijn voldaan binnen (7) zeven dagen na dagtekening.

Artikel 6

Installatie

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten
op/in de woning, tenzij Koper met ABC Energie is
overeengekomen dat ABC Energie het Product zal (doen)
installeren en/of aansluiten.

6.2 Koper is jegens de ABC Energie verantwoordelijk
voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het
veilig en juist functioneren van het Product.

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel
van ABC Energie of een door haar aangewezen installateur
toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden.

6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie
geen asbest aanwezig is.

6.5 ABC Energie is niet aansprakelijk voor
brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.

6.6 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in
artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van
de Koper.

6.7 Koper draagt voorts het risico voor schade die
veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem
opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de
(on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 7

Garantie

7.1 ABC Energie garandeert de goede
werking van de door haar geleverde Producten bij normaal gebruik en na juiste
installatie voor een periode van vijf jaar na levering van het Product. In deze
periode zal het vermogen van het Product niet verder afnemen dan tot 90% van
het oorspronkelijke vermogen.

7.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee
weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan ABC Energie

7.3 ABC Energie zal naar haar keuze binnen
een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het Product vervangen.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1 ABC Energie is enkel aansprakelijk
voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan haar toegerekend
kunnen worden.

8.2 De aansprakelijkheid van ABC Energie ten
opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover ABC
Energie overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen
aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade)
en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. ABC Energie is
niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk
werken van de installatie, met name financiële schade ontstaan door de niet
gerealiseerde opbrengst van de installatie.

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen
twee weken na het constateren van de schade, aan ABC Energie gemeld
te worden.

Artikel 9

Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10

Slotbepalingen

10.1 ABC Energie heeft het recht deze
algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden één
maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande
overeenkomsten.

10.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking op
01-11-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden downloaden in PDF